Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

DP-Care respecteert een ieders privacy

Als DP-care beschikt over persoonsgegevens dan is dit om het werk van DP-care mogelijke te maken of het werken voor of bij DP-care mogelijk te maken.

DP-Care hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom verwerken wij gegevens alleen op basis van wettelijke verplichtingen en als sprake is van gerechtvaardigde belangen. In deze privacyverklaring staat beschreven wat er verzameld wordt en wat hiermee gedaan wordt.

Bij sollicitatie, en tijdens een samenwerking of tijdens een dienstverband  worden een aantal gegevens verzameld. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om een vergoeding, factuur of salaris uit te betalen en om toegang te geven tot alle relevante systemen. Alle gegevens dienen voor een zo volledig mogelijke ondersteuning van zowel DP-care als werkgever als van u als werknemer.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons werkt en nog enige tijd daarna (conform de wettelijke bepalingen). Wij mogen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of als u ons toestemming heeft gegeven om de gegevens te bewaren.

Voor het gebruik van gegevens hebben wij één of meer wettelijke grondslagen nodig. Voor werknemers vloeit de verwerking van gegevens voort uit onze arbeidsovereenkomst en betreft de wettelijke grondslag meestal ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. Ook de grondslag ‘noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting’ komt voor, bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan de Belastingdienst.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen die daarvoor specifiek bestempeld zijn als veilig . Door middel van passende technische (door derden uit te voeren) en organisatorische maatregelen worden deze systemen beschermd.

Met opdrachtgevers of leveranciers van diensten worden heldere afspraken gemaakt over de persoonsgegevens die doorgegeven worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Bijvoorbeeld bij het doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere organisaties ter realisatie van een vooraf overeengekomen doel.

Ten slotte heeft u, als persoon van wie de gegevens zijn, onder de nieuwe wetgeving onder bepaalde voorwaarden enkele rechten. Dit zijn het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid. Mocht u één van deze rechten willen uitoefenen, of nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres; support@DP-care.nl

DP-care